Transfer Time Estimator

Tembo Transfer Time Estimator pomoże oszacować, jak długo potrwa transfer danych w środowisku komputerowym  (sieciach, urządzeniach, pamięciach).
Tembo Transfer Time Estimatordla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Pobierz wersję 1.2.0.230 (669 KB)

Do obliczenia estymaty czasu transferu wymagane są trzy parametry: rozmiar danych, przepustowość łącza oraz wydajność połączenia. Każdy z parametrów może zostać wprowadzony ręcznie lub przy użyciu wbudowanych narzędzi.

  • rozmiar danych (data size) - rozmiar zasobu przesyłanego przez sieć (wyrażonego w bajtach - B - i jego wielokrotnościach); można wprowadzić go ręcznie albo uzyskać z lokalnego lub zdalnego pliku (tylko HTTP) - w tym przypadku wartość będzie wyrażona w bajtach,
  • przepustowość łącza (bandwidth) - parametr ten określa bitrate (przepływność) zasobów, czyli prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności w jednostce czasu (wyrażony w bitach na sekundę - bps - i wielokrotościach); wartość parametru można wprowadzić ręcznie, wczytać z ustawień predefiniowanych lub pobrać z zainstalowanych kart sieciowych,
  • wydajność połączenia (network efficiency) - wartość parametru regulowana na podstawie jakości połączenia (np. siły sygnału), utraty pakietów, innych aktywnych transferów, itp., jego wartość w praktyce waha się od 85 do 97 procent (domyślnie 95%).

Tembo Transfer Time Estimator umożliwia ponadto oszacowanie czasu tranferu na podstawie rzeczywistej prędkości transferu (wyrażonej w bajtach na sekundę - B/s - i wielokrotnościach), w tym przypadku wydajność połączenia zostanie ustawiona na 100%, gdyż nie jest tu istotna przepustowość łącza, ani ewentualne zakłócenia transmisji.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów, rzeczywista prędkość, rozmiar danych w bajtach i przewidywany czas zostanie obliczany automatycznie.

Należy zauważyć, że szacowany czas jest obliczany dla stałej prędkości transferu, w rzeczywistej transmisji prędkość ta jest zmienna, co oznacza, że rzeczywisty czas może być nieco dłuższy lub krótszy od szacowanego. Nalezy również pamiętać, że im mniejsza jednostka wartości parametrów, tym precyzyjniejsza estymata czasu.

Jak to policzyć?

Jak długo potrwa pobieranie/wysyłanie pliku o danym rozmiarze?
Należy wprowadzić rozmiar transmitowanego pliku oraz przepustowość łącza, a wydajność połączenia ustawić na 95-98% (sieci przewodowe) lub 90-95% (sieci bezprzewodowe). Zostanie obliczony szacowany czas transferu.

Plik o danym rozmiarze jest pobierany/wysyłany ze znaną średnią prędkością. Jak długo potrwa transfer?
Należy wprowadzić rozmiar transmitowanego pliku oraz prędkość transferu, natomiast wydajność połączenia ustawić na 100% (bez względu na rodzaj połączenia). Jeśli automatyczne przeliczanie prędkości transferu na przepustowość łącza jest wyłącznone, należy wybrać opcję konwersji z menu. Zostanie obliczony szacowany czas transferu.

Znana jest maksymalna prękość przesyłnia danych. Jaką przepustowość ma sieć?
Należy wprowadzić znaną prędkość transferu, a przepustowość zostanie obliczona automatycznie (w zależności od ustawień narzędzia). Jednostka przepustowości będzie miała wielokrotność zależną nie tylko od szybkości przesyłania, ale również od stanu opcji 'Użyj tej samej wielokrotności'.

Znany jest czas pobierania/wysyłania pliku o danym rozmiarze. Z jaką prędkością będzie on przesyłany i jak długo to potrwa?
Nalezy użyć narzędzia przeliczania czasu transferu na szybkość transmisji. W narzędziu należy podać rozmiar danych i czas transferu, po zatwierdzeniu zostanie obliczona szybkość przesylania danych i szacowany czas transferu (jeśli aktywowano przeliczanie automatyczne).

Często zadawane pytania

Po wprowadzeniu rozmiaru pliku i prędkości pobierania pole ETA jest puste. Dlaczego?
Parametrami estymatora są: rozmiar danych, przepustowość łącza i wydajność połączenia. Natomiast szybkość transferu jest funkcją pomocniczą, mającą na celu ustalenie użycia przydzielonej przepustowości łącza. Możliwe jest natomiast automatyczne przeliczenie szybkości transferu na przepustowość łącza, w tym celu należy użyć opcji konfiguracyjnych narzędzia. Szacowany czas transferu zostanie natychmiast obliczony.

Co dokładnie oznacza parametr 'wydajność połączenia' i jak go odpowiednio dobrać?
Parametr ten określa poziom zakłóceń podczas transmisji. Zakłóceniami tymi mogą być: utrata pakietów danych w czasie przesyłania przez transmitery (nieodpowiednie przewody, niskej jakości obwody elektroniczne urządzeń sieciowych, silne interferencje i dyfrakcje fal spowodowane przez inne źródła promieniowania), złe warunki pogodowe (np. silne opady i wyładowania atmosferyczne), inne aktywne transfery na tym samym paśmie. Średnia wartość parametru dla sieci przewodowych wyha się w granicach 95-98%, a dla sieci bezprzewodowych 90-95%. Aby dokładniej ustawić jego wartość należy zaobserwować średnią prękość transferu, np. dla połączenia 10 Mbps maksymalna prędkość transferu wynosi 1.25 MB/s, jeśli średnia prędkość wynosi 1.15 MB/s, to wydajność połączenia jest na poziomie 92%. Innym sposobem obliczenia czasu jest użycie nie maksymalnej przepustowości łącza, a właśnie szybkości transferu - w tym przypadku zawsze przyjmujemy, że jakość transmisji jest maksymalna (100%).

Program oblicza czas pobierania, czy wysyłania?
Program wyznacza czas transmisji, kierunek transferu nie jest istotny.

Dlaczego po wczytaniu rozmiaru pliku, rozmiar wyświetlany jest w bajtach?
Ponieważ po przeliczeniu do wartości o wyższej jednostce (np. megabajta) i zaokrągleniu wyniku do 2-3 miejsc po przecinku pewna porcja bajtów zostanie utracona, np wartości 3453552 bajtów i 3453052 bajtów zostaną przedstawione jako 3.29 megabajta, mimo że różnica między nimi wynosi 500 bajtów.

Czy można obliczyć czas transferu dla innych środowisk niż sieci komputerowe?
Tak. Środowisko, w którym są przesyłane informacje nie ma znaczenia. Istotny jest natomiast parametr 'wydajność sieci', który dla seci komputerowych może mieć niższą wartość, niż dla takich urządzeń jak, np. dyski twarde, czytniki optyczne, interfejsy kart graficznych i inne.